Thông báo cổ đông

Thông báo bán đấu giá CP của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP TĐ Vinacontrol
12/12/2023

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Thông báo số 427/CV-CBTT
16/08/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 427/CV-CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Xem thêm
Nghị quyết số 203/ĐHĐCĐ-NQ
14/08/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Qúy Cổ đông Nghị Quyết số 203/ĐHĐCĐ-NQ về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho CTCP Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định.

Xem thêm
Thông báo số 423/CV-CBTT
14/08/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 423/CV-CBTT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Tập đoàn Vinacontrol Lạng Sơn theo Thông báo số 5107/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
27/07/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Xem thêm
Thông báo số 393/TB-HĐQT
27/07/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 393/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Thông báo số 355/HĐQT-TB
11/07/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 355/HĐQT-TB về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xem thêm
Nghị quyết 176/NQ-HDQT
11/07/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Qúy Cổ đông Nghị Quyết số 176/NQ-HDQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để triển khai soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT
30/05/2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Qúy Cổ đông Nghị Quyết số 107/NĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm/tái bổ nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo trong Tập đoàn

Xem thêm
Quyết định số 109/QĐ-HĐQT
30/05/2023

Quyết định số 109/QĐ-HĐQT về việc Ký Hợp đồng Kế toán trưởng Công ty

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn