Điều khoản cung cấp dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số116/QĐ-TGĐ)

Các nội dung của Điều khoản cung cấp Dịch vụ chung này là một thỏa thuận và đồng thuận giữa Khách hàng và Vinacontrol trong quá trình hai bên có những giao dịch liên quan đến việc sử dụng và cung cấp Dịch vụ.

1. Định nghĩa, giải thích và áp dụng

 1. Vinacontrol hay Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol; các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết với Vinacontrol.
 2. Dịch vụ là các công việc, hoạt động cung cấp báo cáo, kết quả, chứng thư, hoạt động hỗ trợ và các nghĩa vụ khác phù hợp với năng lực của Vinacontrol và được thực hiện bởi Vinacontrol trong phạm vi mà Vinacontrol và Khách hàng đã thỏa thuận.
 3. Giấy Yêu cầu Dịch vụ là mẫu tiêu chuẩn của Vinacontrol được Khách hàng hoàn tất, xác định các Dịch vụ sẽ được Vinacontrol thực hiện, cùng bất kỳ yêu cầu/hướng dẫn khác liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Phí Dịch vụ có thể được quy định trong Giấy Yêu cầu Dịch vụ của Vinacontrol hoặc trong một văn bản tách biệt khác hay trong bảng phí dịch vụ do Vinacontrol công bố định kỳ.
 4. Kết quả của Dịch vụ còn gọi là Kết quả Dịch vụ là các báo cáo, biên bản, tài liệu, kết quả thử nghiệm, chứng thư, bản công bố được Vinacontrol tạo ra có liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ.
 5. Khách hàng là các cá nhân, tổ chức yêu cầu, chỉ định, sử dụng và thanh toán cho Dịch vụ của Vinacontrol.  
 6. Tất cả các Dịch vụ cung cấp bởi Vinacontrol đến Khách hàng được thi hành theo các điều khoản và điều kiện quy định tại tài liệu “Điều khoản cung cấp Dịch vụ chung”, hoặc còn được gọi là “Điều khoản chung” này. Miễn trừ áp dụng từng phần hoặc toàn bộ Điều khoản chung này trong một số trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Vinacontrol và Khách hàng được điều chỉnh bởi các quy định liên quan khác như:
  1. Các quy định tại Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận tương ứng giữa đại diện hợp pháp của Vinacontrol và Khách hàng;
  2. Các quy định quản lý Dịch vụ được cung cấp thay mặt cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chính phủ, tổ chức công khác;
  3. Các quy định bắt buộc theo luật pháp của nước sở tại;
  4. Các quy định tại hợp đồng giữa Vinacontrol và tổ chức mà Vinacontrol là đại lý, thành viên.

2. Trách nhiệm cung cấp Dịch vụ của Vinacontrol

 1. Vinacontrol cam kết cung cấp Dịch vụ với sự cẩn trọng và nghiệp vụ hợp lý theo các yêu cầu cụ thể đã được xác nhận với khách hàng, hoặc, trong trường hợp không có các yêu cầu cụ thể từ khách hàng thì áp dụng theo:
  1. Các điều khoản có tại mẫu Giấy Yêu cầu Dịch vụ hoặc quy trình cụ thể về việc tiếp nhận và cung cấp Dịch vụ của Vinacontrol; và/hoặc

  2. Các phương thức, thông lệ và tập quán thương mại bất kỳ có liên quan; và/hoặc

  3. Các phương pháp mà Vinacontrol xác định là phù hợp về cơ sở kỹ thuật, đặc thù của đối tượng, hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc nền tảng tài chính.

 2. Kết quả Dịch vụ phát hành bởi Vinacontrol chỉ phản ánh các sự kiện được lập biên bản tại thời điểm kiểm tra diễn ra và nằm trong giới hạn của các yêu cầu đã tiếp nhận, hoặc, trong trường hợp không có yêu cầu cụ thể thì giới hạn bởi các phương pháp/hướng dẫn/quy trình giám định về loại hình/mặt hàng mà Vinacontrol đã công bố và không vượt quá phạm vi thỏa thuận của Vinacontrol với Khách hàng trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Giấy Yêu cầu Dịch vụ. Vinacontrol không có nghĩa vụ phải trích dẫn, hoặc báo cáo các sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài yêu cầu đã tiếp nhận hoặc cơ sở thay thế áp dụng.
 3. Các nội dung trình bày trong Kết quả Dịch vụ dựa trên cơ sở là các kết quả của hoạt động giám định, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và các nghiệp vụ kỹ thuật khác, thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc đánh giá của Vinacontrol về các kết quả này dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thông lệ, tập quán thương mại và các ý kiến tham vấn về chuyên môn từ chuyên gia của Vinacontrol.
 4. Với sự đồng ý của khách hàng, Vinacontrol được phép ủy quyền việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ cho một đại lý hoặc nhà thầu phụ và chia sẻ những thông tin cần thiết để thực hiện Dịch vụ cho đại lý hoặc nhà thầu phụ.
 5. Trong trường hợp Vinacontrol nhận được các tài liệu phản ánh cam kết giữa Khách hàng và bên thứ ba hoặc tài liệu của bên thứ ba ví dụ như bản sao hợp đồng mua bán, thư tín dụng, vận đơn, v.v…những tài liệu này được coi thuần túy là thông tin, và không làm tăng thêm hay giảm bớt phạm vi cung cấp Dịch vụ hoặc các nghĩa vụ của Vinacontrol được thống nhất trong Giấy yêu cầu Dịch vụ, Hợp đồng hoặc các văn bản thỏa thuận khác giữa Vinacontrol và Khách hàng.
 6. Vinacontrol, với vai trò Bên cung cấp Dịch vụ, không nhận thay, giảm bớt, hủy bỏ việc thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng với bên thứ ba hoặc nghĩa vụ của bên thứ ba với Khách hàng.
 7. Vinacontrol được quyền ngay lập tức tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp:
  1. Khách hàng không đáp ứng được một trong các nghĩa vụ nêu trong điều 3 và không thể khắc phục thiếu sót này trong vòng 10 ngày dù thông tin về thiếu sót đã được thông báo tới Khách hàng; hoặc,
  2. Khách hàng tạm ngừng thanh toán, phải thỏa thuận với chủ nợ, bị phá sản, mất khả năng thanh toán, quản chế, ngừng hoạt động kinh doanh.

3. Nghĩa vụ của Khách hàng

 1. Khách hàng bảo đảm rằng Khách hàng có đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để tham gia ký kết thỏa thuận và sử dụng Dịch vụ.
 2. Khách hàng bảo đảm thông tin, yêu cầu và tài liệu liên quan được cung cấp chính xác, trung thực và đầy đủ trước thời điểm giao ước thực hiện Dịch vụ.
 3. Khách hàng chuẩn bị cho đại diện của Vinacontrol quyền tiếp cận cần thiết địa điểm nơi Dịch vụ được thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết để loại bỏ các trở ngại và khắc phục các gián đoạn xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ.
 4. Trong trường hợp cần thiết, Khách hàng cung cấp các trang thiết bị chuyên dụng và nhân sự hỗ trợ hoặc cần cho việc thực hiện Dịch vụ.
 5. Khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh, sự sẵn sàng cho địa điểm thực hiện Dịch vụ mà không phụ thuộc vào sự tư vấn của Vinacontrol dù có yêu cầu hay không.
 6. Khách hàng thông báo trước với Vinacontrol về bất kì mối nguy hiểm hoặc chất độc hại nào, dù thực tế hay tiềm tàng, liên quan tới bất kì đơn hàng, mẫu thử nghiệm, phương pháp kiểm tra. Ví dụ: sự hiện diện hoặc nguy cơ của phóng xạ, chất độc hại, vật liệu cháy nổ, chất thải môi trường hoặc chất độc.
 7. Khách hàng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của đơn hàng, hợp đồng hoặc các cam kết với bên thứ ba và với cơ quan nhà nước.

4. Phí và thanh toán

 1. Để đáp lại việc Vinacontrol cung cấp Dịch vụ, Khách hàng trả Phí theo Điều 4 này trừ khi được các Bên thỏa thuận khác đi bằng văn bản. Phí và bất kỳ phí tổn bổ sung không bao gồm các loại thuế hiện hành.
 2. Các khoản phí chưa được thống nhất giữa Vinacontrol và Khách hàng tại thời điểm xác nhận yêu cầu, thương thảo hợp đồng hoặc ký kết thỏa thuận được tính theo bảng phí Dịch vụ tiêu chuẩn của Vinacontrol (phí có thể được thay đổi theo chính sách của Vinacontrol và công bố định kỳ). Các khoản phí và thuế liên quan được thanh toán bởi Khách hàng.
 3. Trừ trường hợp một khoảng thời gian khác được ấn định tại hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác giữa hai bên, Khách hàng đồng ý thanh toán cho Vinacontrol trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn (Hạn thanh toán). Với các khoản thanh toán chậm, Vinacontrol tính lãi suất 1,5%/tháng (hoặc lãi suất khác được ấn định trong hợp đồng, văn bản thỏa thuận khác), cộng dồn theo ngày và gộp lại hàng tháng, tính từ Hạn thanh toán đến ngày khoản thanh toán được thực trả.
 4. Nghĩa vụ tài chính là độc lập với các nghĩa vụ khác. Khách hàng không có quyền giữ lại hay trì hoãn bất kì khoản phải trả nào cho Vinacontrol với lý do chờ giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường dù những yêu cầu pháp lý này có thể là chống lại Vinacontrol.
 5. Trường hợp phát sinh vấn đề hoặc chi phí không lường trước trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Vinacontrol cố gắng thông báo tới Khách hàng về các chi phí và thời gian phát sinh thêm để hoàn thành Dịch vụ.
 6. Trường hợp Vinacontrol không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Vinacontrol, bao gồm cả nguyên nhân do Khách hàng không đáp ứng được các nghĩa vụ nêu trong điều 3, Vinacontrol có quyền yêu cầu thanh toán:
  1. Giá trị các khoản chi phí phát sinh không thể hoàn lại mà Vinacontrol đã phải chịu; và

  2. Một phần phí so với mức phí đã được hai bên chấp thuận, tương ứng theo tỷ lệ Dịch vụ đã được hoàn thành.

5. Trách nhiệm pháp lý

 1. Theo chức năng kinh doanh Dịch vụ, Vinacontrol không phải là công ty bảo hiểm hoặc bên bảo lãnh và từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý với hai vai trò này. Khách hàng yêu cầu sự bảo đảm trước thất thoát và hư hại nên cân nhắc một công ty bảo hiểm phù hợp.
 2. Kết quả Dịch vụ được Vinacontrol phát hành dựa trên cơ sở các thông tin, tài liệu, mẫu thử nghiệm cung cấp bởi Khách hàng và phát hành chỉ vì quyền lợi của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm với các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin cung cấp bởi Kết quả Dịch vụ. Vinacontrol không tác động, không tạo ảnh hưởng đến Khách hàng hoặc bên thứ ba khi họ đưa ra các quyết định.
 3. Vinacontrol không phải chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc bên thứ ba khác cho các kết quả không chính xác xảy ra do thông tin cung cấp cho Vinacontrol không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác, không trung thực, bị sai lệch, hoặc có sự cố ý sắp đặt, can thiệp vào quá trình cung cấp Dịch vụ từ phía Khách hàng hoặc bên thứ ba khác.
 4. Vinacontrol không phải chịu trách nhiệm với việc trì hoãn thực hiện một phần hay toàn bộ Dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Vinacontrol, bao gồm cả nguyên nhân do Khách hàng không đáp ứng được các nghĩa vụ nêu trong điều 3.
 5. Vinacontrol cam kết trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng ngay cả trong trường hợp Kết quả Dịch vụ được cấp có sai sót đến từ lỗi vô ý hoặc không có chủ đích của Vinacontrol. Mức bồi thường do hai bên thỏa thuận, tối đa là mười lần số tiền phí đã thanh toán cho Dịch vụ tương ứng.
 6. Vinacontrol không chịu trách nhiệm với những thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn, là những thiệt hại về lợi nhuận, hoạt động kinh doanh, cơ hội, lợi thế thương mại, chi phí thu hồi sản phẩm. Vinacontrol cũng không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và chi phí phát sinh từ yêu cầu bồi thường của bất kì bên thứ ba nào với Khách hàng.

6. Bảo mật thông tin

 1. Vinacontrol chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng được thu thập hoặc tạo ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Dưới sự kiểm soát của Vinacontrol, các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng được cam kết bảo quản và bảo mật phù hợp.
 2. Trường hợp Khách hàng sử dụng một phần hay toàn bộ Kết quả Dịch vụ của Vinacontrol theo cách thức làm liên đới Vinacontrol tới tranh cãi pháp lý hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của Vinacontrol, Vinacontrol được quyền sử dụng tất cả các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu, biên bản, yêu cầu, hướng dẫn, ký hiệu, mẫu thử nghiệm hoặc tài liệu đang được Vinacontrol bảo quản và kiểm soát cho mục đích đưa ra những bảo vệ pháp lý trước các tình huống đó.
 3. Khách hàng trao và cam kết không hủy ngang cho Vinacontrol quyền được sử dụng các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng, những mẫu thử nghiệm vào mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu nội bộ, xu hướng hóa dữ liệu, giải quyết tranh chấp, đào tạo và phục vụ công tác quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Bất khả kháng

 1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, liên quan đến quá trình cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, rò rỉ phóng xạ, v.v…
 2. Vinacontrol không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc không bị coi là vi phạm hợp đồng vì lý do chậm trễ, trì hoãn hay không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Vinacontrol liên quan đến Dịch vụ nếu lý do dẫn đến sự trì hoãn hoặc không hoàn thành là sự kiện bất khả kháng.
8. Pháp luật, thẩm quyền và giải quyết tranh chấp
 1. Nếu bất kỳ quy định, điều kiện hoặc điều khoản trong Điều khoản Chung này được xem là không thể thi hành thì quy định, điều kiện hoặc điều khoản đó được coi là vô hiệu từng phần, đến một mức độ cần thiết, và tất cả những quy định, điều kiện hoặc điều khoản còn lại vẫn được giữ nguyên hiệu lực.
 2. Sự chấp thuận của Vinacontrol đối với yêu cầu cung ứng Dịch vụ của Khách hàng được giới hạn bởi Điều khoản chung này. Điều khoản chung này là những điều khoản duy nhất mà Vinacontrol dựa vào khi cung cấp Dịch vụ và có giá trị pháp lý cao hơn bất kỳ điều khoản được đề xuất hoặc đệ trình bởi Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào. Những quy định hoặc điều khoản do Khách hàng đưa ra trong yêu cầu, hướng dẫn, chỉ định hoặc các tài liệu khác có thể không được chấp thuận và không có hiệu lực khi không có sự thỏa thuận và đồng thuận bằng văn bản giữa Vinacontrol và Khách hàng.
 3. Vinacontrol và Khách hàng có cam kết giải quyết các tranh chấp phát sinh thông qua thương lượng, hòa giải với tinh thần hợp tác.
 4. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, tranh chấp không thể tự giải quyết được đưa ra xét xử tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của Trung Tâm này. Luật áp dụng là luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Quyết định của trung Tâm Trọng tài là quyết định cuối cùng và toàn bộ án phí do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn