Thông báo cổ đông

Thông báo giao dịch của người nội bộ_Nguyễn Thị Thủy Ngân
06/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Nguyễn Thị Thủy Ngân

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người nội bộ_Mai Tiến Dũng
06/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Mai Tiến Dũng

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người nội bộ_Lưu Ngọc Hiền
06/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Lưu Ngọc Hiền

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người nội bộ_Đào Nguyễn Thiên Nga
06/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Đào Nguyễn Thiên Nga

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người nội bộ_Bùi Duy Chinh
06/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Bùi Duy Chinh

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người có liên quan_Bùi Duy Anh
06/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ_Bùi Duy Anh

Xem thêm
CBTT Đơn từ nhiệm của người nội bộ
29/02/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Xem thêm
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024
28/02/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 39/NQ-HĐQT
27/02/2024

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 39/NQ-HĐQT chốt thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Xem thêm
Báo cáo quản trị Công ty 2023
01/02/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn