Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023

 

untitled-2_800

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quý cổ đông có thể Tải về các tài liệu Đại Hội đồng Cổ đông 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dưới đây theo file đính kèm:  

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

1

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2023

Tải về

2

Quy chế tổ chức

Tải về

3 Thể lệ biểu quyết Tải về
4 Quy chế bầu cử Tải về

5

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tải về

6

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 

Tải về

7

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 

Tải về

8

Tờ trình ĐHĐCĐ - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tải về

9

Tờ trình ĐHĐCĐ - Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tải về

10

Tờ trình ĐHĐCĐ - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Tải về

11

Tờ trình ĐHĐCĐ - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2023

Tải về

12

Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028

- Hướng dẫn đề cử, ứng cử

- Đơn xin ứng cử

- Đơn xin đề cử

- Bảng cung cấp thông tin cá nhân

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về


13

Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028

Tải về

13.1

Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị

 
 

SYLL - Ông Phan Văn Hùng

Tải về

  SYLL - Bà Dương Thanh Huyền Tải về
  SYLL - Bà Nguyễn Thanh Hương Tải về
  SYLL - Ông Nguyễn Quốc Minh  Tải về
  SYLL - Bà Nguyễn Thị Nhàn Tải về
  SYLL - Ông Nguyễn Duy Hiếu Tải về
13.2 Danh sách ứng viên Ban Kiểm Soát  
  SYLL - BKS - Ông Phạm Ngọc Dũng Tải về
  SYLL - BKS - Bà Đào Nguyễn Thiên Nga Tải về

 

SYLL - BKS - Bà Đào Thị Minh Hòa

Tải về
14  Báo cáo tài chính Hợp nhất Vinacontrol 2022  Tải về
15   Báo cáo tài chính Tổng hợp Vinacontrol 2022  Tải về

 

Trân trọng,

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn