Tổ chức được chỉ định thực hiện giám định Dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và được xác nhận bởi tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định.

Cụ thể, đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc thì chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện quy định là giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ nhập khẩu. 

Vinacontrol là tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện giám định dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định chỉ định của Vinacontrol:

Trách nhiệm của tổ chức giám định được chỉ định:

Thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học trong hoạt động; tuân thủ quy định của pháp luật về giám định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả giám định; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động giám định;

Gửi 01 bản sao chứng thư giám định chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký chứng thư giám định về Bộ Khoa học và Công nghệ trong các trường hợp sau đây:

- Giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

- Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp chứng thư giám định có nội dung ghi nhận về việc không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, lập báo cáo tình hình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm các Quy định khi nhập khẩu dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam.

Tham khảo thêm Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

 024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn