Các quy định khi nhập khẩu dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam

o81g660_600_02

Điều kiện chung để máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được nhập khẩu:

Không thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; danh mục công nghệ cấm chuyển giao/hạn chế chuyển giao do các bộ, ngành ban hành theo quy định.

Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Được sản xuất theo tiêu chuẩn: Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) liên quan đến dây chuyền công nghệ nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD).

Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm hoặc theo quy định đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Hồ sơ nhập khẩu dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;

Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện quy định; Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định.

Đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng: Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt; Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định.

Trình tự, thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ và máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu theo quy định về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan

Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định đầy đủ, hợp lệ. Chứng thư giám định ghi kết luận dây chuyền công nghệ hoặc máy móc, thiết bị (nếu có) đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện giám định dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg


Quyết định chỉ định của Vinacontrol:

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn