Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

t_l_shnn_ti_a_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn