Thông báo số 352/CV-CBTT về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quý cổ dông thông báo số 352/CV-CBTT về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Chi tiết về thông báo vui lòng xem tại đây,

Điều lệ của Công ty (cập nhật năm 2020) xem tại đây,

 Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn