Kiểm định xe nâng

Kiểm định an toàn xe nâng

1.Vì sao phải kiểm định xe nâng:

Vì xe nâng là thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn, theo quy định của Cục An toàn – Bộ LĐTBXH thì xe nâng là thiết bị có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt. Do đó xe nâng phải tiến hành kiểm định

2. Đơn vị nào phải kiểm định xe nâng:

Các đơn vị sử dụng xe nâng phải tiến hành kiểm định xe nâng

3. Vinacontrol là đơn vị được Cục An toàn chỉ định kiểm định an toàn xe nâng

Theo Quyết định kiểm định số 408/QĐ-ATLĐ ngày 31/10/2014 của Cục An toàn Vinacontrol là đơn vị được quyền kiểm định xe nâng và kiểm định các thiết bị khác.

4. Quy trình kiểm định xe nâng:

Tất cả các công việc kiểm định được thực hiện theo quy trình của Cục An toàn – Bộ LĐTBXH và một số quy định riêng của Vinacontrol.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn