Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh bổ nhiệm Phó Giám đốc - Ban Kỹ thuật

Tập đoàn Vinacontrol thông báo: Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Thái Bình - chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ - giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng (nay là Phó Giám đốc) - Phòng Nghiệp Vụ Tổng Hợp (nay là Ban Kỹ Thuật)

Thời gian bổ nhiệm: từ 01/06/2018 đến 01/06/2019

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn