VINACONTROL - PROUD OF BEING THE NATIONAL BRAND 2012~ IMPROVE QUALITY - TOWARD SUCCESS                                      

Internal Operating Regulations

Điều lệ sửa đổi Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol năm 2011 (05/06/2010)

Bản điều lệ Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được sửa đổi theo nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và theo Đăng ký kinh doanh mới nhất.

Read more...

Quyết định và quy định về công bố thông tin (05/06/2010)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin gửi tới Quý Cổ đông "Quyết định và quy định về công bố thông tin"

Read more...

Quy chế quản trị công ty (05/06/2010)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin gửi tới Quý Cổ đông "Quy chế quản trị công ty"

Read more...

RECRUITMENT & JOBS

Recruitment
Vinacontrol Group Corporation recruiting 01 digital marketing who work in the Head Office at 54 Tran Nhan Tong, Ha Noi.

Detail

Vinacontrol is member of:

PROCEDURE MANUAL

Guidelines require inspection order
Vinacontrol Group Corporation is the first assessment organizations, most with prestigious brand in Vietnam. VNC provides expertise and services ...

Detail