Thông báo

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
15/03/2019

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm
Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT
20/02/2019

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT

Xem thêm
Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
12/02/2019

Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
29/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol năm 2018

Xem thêm
Quyết định số 83227/QĐ-CT_Ktr3 Cục thuế thành phố Hà Nội
20/12/2018

Quyết định số 83227/QĐ-CT_Ktr3 Cục thuế thành phố Hà Nội

Xem thêm
Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị
21/11/2018

Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị

Xem thêm
Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
14/08/2018

Thông báo số 325/HĐQT-TB về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
10/08/2018

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị
10/08/2018

Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị

Xem thêm
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
08/08/2018

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn