Thông báo

Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017
11/04/2018

Thông báo Trả cổ tức đợt 2 - 2017

Xem thêm
Quyết định v/v Chi trả cổ tức đợt 2-2017
10/04/2018

Quyết định Về việc chi trả cổ tức đợt 2-2017

Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018
10/04/2018

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

Xem thêm
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018
02/04/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông báo và các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông 2018

Xem thêm
Nghị Quyết HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2018
06/03/2018

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 01/03/2018

Xem thêm
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính
12/02/2018
Xem thêm
Báo cáo về sở hữu và thay đổi sở hữu cổ đông Vinacontrol
01/02/2018

Báo cáo về sở hữu và thay đổi sở hữu cổ đông Vinacontrol

Xem thêm
Nghị Quyết HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2017

Xem thêm
Ngày cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
28/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn