Chứng chỉ của Vinacontrol

paper-571937_800

Tìm kiếm nhanh:

 ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

tải về

 CHỨNG CHỈ

 

Chứng chỉ ISO 9001: 2015 – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

tải về

Chứng chỉ ISO 9001: 2015 – Vinacontrol Hà Nội

tải về

Chứng chỉ ISO 9001: 2015 – Vinacontrol Hồ Chí Minh

tải về

Chứng chỉ ISO 9001: 2015 – Vinacontrol Hải Phòng

tải về

Chứng chỉ ISO 9001: 2015 – Vinacontrol Quảng Ninh

tải về

Chứng chỉ ISO 9001: 2015 – Vinacontrol Đà Nẵng

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17020: 2012 (VIAS 015) – Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) - Vinacontrol Hà Nội

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) - Vinacontrol Hải Phòng

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) - Vinacontrol Quảng Ninh

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17020:2012 (VIAS 015) - Vinacontrol Đà Nẵng

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017 (VILAS 196) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017 (VILAS 196) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017 (VILAS 196) – Phòng thử nghiệm Vinacontrol Hải Phòng tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2005 (VILAS 234) – Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol 

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Vinh

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017 (VILAS 196) – Phòng thí nghiệm Vinacontrol Lào Cai

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 045-Pro) - Vinacontrol Hà Nội

tải về

Chứng chỉ ISO/ IEC 17065: 2012 (VICAS 046-Pro) - Vinacontrol Hải Phòng

tải về

Chứng chỉ ISO 17065: 2012 (VICAS 047-Pro) - Vinacontrol Hồ Chí Minh

tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

 • Vinacontrol Phú Mỹ
 • Vinacontrol Cần Thơ
 • Vinacontrol Nha Trang
 • Vinacontrol Quy Nhơn
 • Vinacontrol Dung Quất

tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

 • Vinacontrol Hà Nội
 • Vinacontrol Lào Cai
 • Vinacontrol Vinh
tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

 • Vinacontrol Lạng Sơn
tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

 • Trung tâm phân tích & thử nghiệm 2 Vinacontrol 
tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

 • Trung tâm phân tích & thử nghiệm 1 Vinacontrol 
tải về

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

 • Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

tải về

tải về

tải về

tải về

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn